Menu  Konto
Topics

Regulamin i Płatności

Regulamin portalu internetowego

 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://axted.pl/ prowadzony przez Karola Szymonika wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Karol Szymonik „Ekonet” pod adresem ul. Rudnickiego 3A lok. 97, 01-858 Warszawa, NIP: 8271453605, REGON: 100310507, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

 

Dane kontaktowe Administratora:

a. numer telefonu: +48 601 549 871,

b. adres e-mail: biuro@axted.com.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

  I Definicje

 

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://axted.pl/.
 2. Administrator lub Axted – Karol Szymonik wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Karol Szymonik „Ekonet” pod adresem ul. Rudnickiego 3A lok. 97, 01-858 Warszawa, NIP: 8271453605, REGON: 100310507.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 4. Kontrahent – Użytkownik zawierający z innym Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie umowę w przedmiocie usługi wskazanej w treści publikowanego Ogłoszenia.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 6. Ogłoszenie – przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
 7. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego Ogłoszeniach.
 8. Formularz ogłoszenia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający publikację ogłoszenia w wybranej przez Użytkownika kategorii.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.

II Postanowienia ogólne

 

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
 7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 III. Ogólne warunki świadczenia usług

 

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
  1. umożliwia dostęp do Konta użytkownika,
  2. umożliwia zamieszczanie Ogłoszeń,
  3. umożliwia odpowiadanie na Ogłoszenie,
  4. umożliwia zawieranie umów pomiędzy Użytkownikami w związku z opublikowanym Ogłoszeniem.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 IV. Rejestracja na Portalu

 

 1. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 3. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 4. Użytkownik może dokonać rejestracji na Portalu z wykorzystaniem swojego profilu utworzonego na portalach społecznościowych lub za pomocą Konta Google. W celu rejestracji w sposób wskazany w zdaniu poprzednim Użytkownik loguje się na swoim koncie na wybranym przez siebie portalu oraz zezwala na przekazanie Administratorowi przypisanych do konta danych osobowych w celu utworzenia Konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 6. Po dokonaniu rejestracji, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.
 7. Usługi, o których mowa w ust. 6, świadczone są nieodpłatnie lub odpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz informacjami o Usłudze udostępnionymi na Portalu. Usługi dostępne na Portalu mogą być świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów.
 8. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 9. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 10. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 12. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

 V. Konto użytkownika

 

 1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
 2. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju Usługi, z której korzysta (treści słowne, graficzne itp.). Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
  1. nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
  2. obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  3. pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  4. znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  5. propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  6. naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  7. mających charakter bezprawny,
  8. posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  9. zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 4. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
 5. Użytkownik z chwilą zamieszczenia treści na Portalu udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania treści w ramach Portalu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
 6. Użytkownik udziela licencji, o której mowa w ust. 5 wyłącznie w ramach usług świadczonych na Portalu oraz w celu świadczenia ich przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług dostępnych na Portalu.
 7. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Portalu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować odmową publikacji treści na Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 VI. Zasady zamieszczania Ogłoszeń

 

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik wypełnia Formularz ogłoszenia dostępny po zalogowaniu się na Koncie użytkownika.
 2. Wypełniając Formularz ogłoszenia Użytkownik jest zobowiązany do wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*). Treść Ogłoszenia musi być zgodna z jedną z kategorii ogłoszeń dostępnych na Portalu.
 3. Publikacja na Portalu Ogłoszenia bez wyboru opcji promowania jest usługą bezpłatną.
 4. Publikacja Ogłoszenia z opcją promowania jest usługą odpłatną.
 5. W przypadku gdy publikacja Ogłoszenia skutkuje zawarciem i zrealizowaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie, a Kontrahentem, Administrator nalicza prowizję (prowizja od zawartej umowy).
 6. Warunki szczegółowe oraz wysokość opłat i prowizji zamieszczone są na Portalu internetowym oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (Tabela prowizji i opłat), a także mogą być ustalane są pomiędzy Administratorem a Udostępniającym indywidualnie, w szczególności poprzez zawarcie odrębnej umowy.
 7. Administrator w celu wyeliminowania potencjalnych oszustw oraz publikacji fałszywych Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG, innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności Udostępniającego.
 8. W przypadku wyboru przez Użytkownika kategorii niezgodnej z treścią Ogłoszenia, Administrator jest uprawniony do przypisania Ogłoszenia do prawidłowej kategorii lub odmowy jego publikacji gdy żadna z kategorii ogłoszeń dostępnych na portalu nie odpowiada treści Ogłoszenia.
 9. Administrator danych dokonuje aktywacji Ogłoszenia na Portalu po opłaceniu jego publikacji przez Użytkownika oraz po zweryfikowaniu zgodności treści Ogłoszenia z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownik posiada możliwość edycji ogłoszenia po jego aktywacji przez Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji treści Ogłoszenia po jego edytowaniu przez Użytkownika.

  VII. Opłaty i prowizje. Rozliczenia pomiędzy Użytkownikami

 

 1. Administrator pobiera następujące opłaty i prowizje związane z aktywnością Użytkownika na Portalu:
  1. opłata za publikację Ogłoszenia promowanego,
  2. opłata za skorzystanie z porad Experta,
  3. prowizja od zawartej umowy.
 2. Opłaty za publikację Ogłoszenia promowanego lub za poradę Experta Użytkownik jest zobowiązany dokonywać w formie przedpłaty zgodnie z metodami płatności określonymi w niniejszym rozdziale.
 3. Konieczność zapłaty prowizji, o której mowa w ust. 1 pkt c obciąża tego Użytkownika (Kontrahenta) na rzecz którego uiszczana jest płatność za zrealizowanie umowy zawartej w związku z opublikowanym Ogłoszeniem.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przeprowadzenia rozliczeń z tytułu zawartych za pomocą Portalu umów za pośrednictwem Administratora.
 5. Użytkownik zobowiązany do zapłaty z tytułu zawartej umowy przekazuje środki pieniężne należne Kontrahentowi na rachunek bankowy Administratora za pomocą dostępnych na Portalu metod płatności.
 6. Administrator po otrzymaniu środków pieniężnych, o których mowa w ust. 5, działając z upoważnienia Kontrahenta, potrąca z niej należne opłaty na rzecz operatora płatności elektronicznych, prowizje dla Experta oraz prowizje należne Administratorowi zgodnie z Tabelą prowizji i opłat. Pozostała kwota przekazywana jest na rachunek bankowy Kontrahenta wskazany przez niego na jego Koncie użytkownika.
 7. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Administratora opłatami lub prowizjami
 8. Administrator umożliwia płatność za Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu w formie przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu First Data Polcard obsługiwanego przez First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
 9. Administrator na życzenie Użytkownika dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu. Użytkownik może pobrać fakturę samodzielnie z Konta użytkownika.

 VIII. Odpowiedzialność

 

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom oferowanych usług lub celom informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 7. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 8. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 IX. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu.
 3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie odpłatnych usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika bez przyznania Użytkownikowi prawa do otrzymania zwrotu płatności za zamówioną a niewykorzystaną w całości lub części usługę, chyba że świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 8. Jeżeli Usługa została zrealizowana np. dokonano publikacji Ogłoszenia, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

 X. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 XI. Własność intelektualna

 

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 XII. Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

 

Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat

Kategoria ogłoszeń Usługa/zdarzenie Opłata dla Administratora (Axted) * Prowizja dla Administratora (Axted) *
Strefa zleceń Dodanie zlecenia promowanego 5 zł  - 
  Doradztwo zlecenia 50 zł  - 
  Zamknięcie zlecenia **  -  1 %
  Zamknięcie zlecenia przez Axted ***  -  20 %
Strefa kursów Dodanie kursu promowanego 5 zł   - 
  Zamknięcie płatnego kursu **  -  1 %
  Zamknięcie płatnego kursu przez Axted ***  -  20 %
  Procent od zamkniętego płatnego kursu przez Afiliację  -  21 %
Strefa wydarzeń Dodanie wydarzenia promowanego 5 zł  - 
  Zamknięcie płatnego wydarzenia **  -  1 %
  Zamknięcie płatnego wydarzenia ( biletu ) przez Axted ***  -  20 %
  Procent od zamkniętego płatnego wydarzenia ( biletu ) przez Afiliację  -  21 %
Strefa eksperta Dodanie eksperta promowanego 5 zł  - 
  Zamknięcie płatnego zatrudnienia **  -  1 %

 

* Do każdej płatności dokonywanej za pośrednictwem Portalu doliczana jest przez operatora systemu First Data Polcard prowizja w wysokości 1,5% kwoty transakcji.

** Poprzez zamknięcie zlecenia, kursu lub wydarzenia rozumie się zakończenie publikacji ogłoszenia poprzez wybór Kontrahenta oraz otrzymanie płatności za realizację umowy zawartej na podstawie opublikowanego Ogłoszenia.
*** Poprzez zamknięcie zlecenia, kursu lub wydarzenia przez Axted rozumie się zakończenie publikacji ogłoszenia poprzez wybór Kontrahenta poleconego przez Axted oraz otrzymanie płatności za realizację umowy zawartej na podstawie opublikowanego Ogłoszenia.Płatności online First Data Polcard